Study Skills

Hej! Här hittar du det viktigaste som tas upp i kursen STUDIETEKNIK (Y010704) som går första året på de flesta utbildningarna vid Högskolan på Åland.

Ordningsföljden är den samma som i Prezin som ligger på https://prezi.com/dgejl1v2rlob/study-skills-2014/

Innehållet presenteras kortfattat på tre videor på YouTube. De finns här också (skrolla nedåt)! De bygger på de här nyckelorden. Vad tror du de står för? Bra om du ser på din egen FÖRFÖRSTÅELSE först! I slutet på kursen ges ett flervalstest på webbplattformen FRONTER. I princip finns alla svaren här…

Motivation: Inspiration, Intresse, Målmedvetenhet, Plikt, Rädsla för misslyckande, Målsättningar, Blooms taxonomi, Maslows behovshierarki
Lärande: Fakta, Livslångt lärande, Behaviorism, Kognitivism, Konstruktivism, Sociokulturellt lärande
Identitet och förändring: Högskolekulturen, Yrkeskulturer, Organisationskulturer, Ange bakgrund, Rätten att vara den man är, Att våga tala och skriva, Genrer och koder
Läromål och vägar dit: Nätverk, Resurser, Vetenskapliga begrepp, Fusk? Kursplan med läromål, Planering
Kommunikation: Retorik (Behaga, Övertyga, Bygga relationer), Egna texter och presentationer
Information: Källförteckningar, Söka, Egna anteckningar, Mindmaps, Renskrivning av anteckningar (Lektioner, Video/audio, Litteratur)

Att diskutera (utgående från första videon):
1. Vilka olika nivåer av motivation finns?
2. Vilken är den viktigaste informationen i en kursbeskrivning (eller arbetsplan)?
3. Hur kommer dina egna intressen och erfarenheter in i studierna?
4. Varför är Maslows behovshierarki viktig att fundera kring?
5. Hur tror du att du själv kommer att förändras de närmaste åren?

Att diskutera (utgående från andra videon):
1. Vilka är dina starkaste intelligenser (enligt Gardners modell)
2. Vad betyder:
– behaviourism
– kognitivism
– konstruktivism
– socio-kulturellt lärande?
3. Vilka nivåer finns i Blooms taxonomi?
4. Vilka personer finns i den nära utvecklingszonen?
5. Vilka känslor signalerar att man inte är i zonen?
6. Vad kan läraren och skolan göra för att hjälpa de studerande in i zonen?

Att diskutera (utgående från tredje videon):
1. Vilken typ av grupp passar dig bäst?
2. Hur har högskolekulturen blivit som den är? Hur utvecklas den idag?
3. Varför betonas vikten av att ange bakgrund i högskolekulturen?
4. Vad är en genre?
5. Hur kan du utnyttja dina nätverk i studierna?
6. Varför finns vetenskapliga begrepp och hur skiljer de sig från vardagsord?
7. Var går gränsen mellan fusk och ärlighet i studier?
8. Vilken är skillnaden mellan information och fakta?
9. Varför är det viktigt att anteckna?
10. När passar det att göra tankekartor?
11. När kommer retorik in i studierna? När behövs den utanför studierna?

CENTRALA BEGREPP INOM HÖGSKOLEVÄRLDEN:
Fakta/Facts
Bedömning/Assessment
Information
Påstående/Statement
Åsikt/Opinion
Slutsats/Conclusion
Resultat/Result(s)
Statistik/Statistics
Tolkning/Interpretation
Teori/Theory
Hypotes/Hypothesis
Sannolikhet/Probability

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *